شوشتر شهری زیبا با قدمتی کهن ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۹:۳۴